See also:
Dictionary

IPA symbols

Anton Vasetenkov
Web, data, bio, language.

The following table lists the main symbols of the International Phonetic Alphabet with examples given for most of the symbols:

SymbolExamples
[a]German "Mann"
[ä]Mandarin ""
[ɐ]English "cut"
[ɑ]English "father"
[ɑ̃]French "Caen"
[ɒ]English "cot"
[ʌ]English "cut"
[æ]English "cat"
[b]English "babble"
[ɓ]Swahili "bwana"
[β]Spanish "la Bamba"
[ʙ]Nias "simbi"
[c]Turkish "kebap"
[ç]German "Ich"
[ɕ]Mandarin "西安"
[d]English "dad"
[ɗ]Swahili "Dodoma"
[ɖ]English "harder"
[ð]English "the"
[dz]English "adds"
[]English "judge"
[]Polish "niedźwiedź"
[]Polish "dżem"
[e]Spanish "fe"
[ɘ]English "bird"
[ə]English "about"
[ɚ]English "runner"
[ɛ]English "bet"
[ɛ̃]French "Saint-Étienne"
[ɜ]English "bird"
[ɝ]English "bird"
[f]English "fun"
[ɡ]English "gag"
[ɠ]Swahili "Uganda"
[ɢ]Persian "قلم"
[h]English "house"
[ɦ]English "ahead"
[ʰ]English "top"
[ħ]Arabic "مُحَمَّد"
[i]English "sea"
[ɪ]English "sit"
[ɨ]Russian "ты"
[j]English "yes"
[ʲ]Russian "Ленин"
[ʝ]Spanish "cayo"
[ɟ]Turkish "gör"
[ʄ]Swahili "jambo"
[k]English "kick"
[l]English "leaf"
[ɫ]English "wool"
[ɬ]Welsh "llwyd"
[ɭ]
[ɺ]
[ɮ]Zulu "dla"
[m]English "mime"
[ɱ]English "symphony"
[n]English "nun"
[ŋ]English "sing"
[ɲ]Spanish "Peña"
[ɳ]Hindi "वरुण"
[ɴ]Spanish "Don Juan"
[o]Spanish "no"
[ɔ]German "Oldenburg"
[ɔ̃]French "Lyon"
[ø]French "feu"
[ɵ]Dutch "hut"
[œ]French "bœuf"
[œ̃]French "brun"
[ɶ]
[p]English "pip"
[q]Arabic "قُرْآن"
[r]Spanish "perro"
[ɾ]Spanish "pero"
[ʀ]Dutch "rood"
[ɽ]Hindi "साड़ी"
[ɹ]English "borrow"
[ɻ]Mandarin "人民日报"
[ʁ]French "Paris"
[s]English "sass"
[ʃ]English "shoe"
[ʂ]Mandarin "少林"
[t]English "tot"
[ʈ]Hindi "ठग"
[ts]English "cats"
[]English "church"
[]Mandarin "北京"
[]Mandarin "真正"
[u]English "food"
[ʊ]English "foot"
[ʉ]English "food"
[v]English "verve"
[ʋ]Hindi "वरुण"
[w]English "wow"
[ʷ]English "rain"
[ʍ]English "what"
[ɯ]Turkish "kayık"
[ɰ]Spanish "agua"
[x]English "loch"
[χ]Dutch "Scheveningen"
[y]French "rue"
[ʏ]German "Düsseldorf"
[ɣ]Arabic "غَالِي"
[ɤ]Mandarin "河南"
[ʎ]Italian "tagliatelle"
[ɥ]French "lui"
[z]English "zoo"
[ʒ]English "vision"
[ʑ]Russian "позже"
[ʐ]Russian "жир"
[θ]English "thigh"
[ɸ]Japanese "富士"
[ʔ]English "uh-oh"
[ʕ]Arabic "عَرَبِيّ"
[ǀ]English "tsk-tsk"
[ǁ]English "tchick! tchick!"
[ǃ]Zulu "iqaqa"
[ʘ]ǂ’Amkoe "ʘoa"
[ǂ]Khoekhoe "ǂgā-amǃnâ"
See also